Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Централната библиотека на България - Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - се намира в столицата София. Тя е построена в 1878 г., а в 1924 г. се слива с Българския национално- възрожденски архив.
Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" е от голямо значение не само като национална библиотека на страната, а и заради изключително важните си и забележителни колекции. Една от най-важните е Българският исторически архив, който съдържа над 1, 5 млн документи в 700 хранилища. Тази колекция включва творенията на много известни българи от 18. до началото на 20. в. и документира историческите събития, свързани с борбата за независимост в териториите на Източна Тракия и Македония.
В библиотеката се пазят и славяноезичните ръкописи, състоящи се от над 1 500 оригинални документа от 11. в. Гръцките и чуждоезичните ръкописи съдържат над 200 произведения, датиращи от 9. в., а в колекцията от старопечатни, редки и ценни книги влизат 30 000 тома, датиращи от 15. в.
В колекцията от старопечатни издания в Ориенталския отдел има дори 2 000 книги на турски, арабски и персиийски език, датиращи от края на 16. в. В сбирката от портретни издания на библиотеката се пазят и повече от 80 000 рисунки и фотографии.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Централната библиотека на България -  Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" -  се намира в столицата София.  Тя е построена в 1878 г., а в 1924 г. се слива с Българския национално- възрожденски архив.

Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" е от голямо значение не само като национална библиотека на страната, а и заради изключително важните си и забележителни колекции.  Една от най-важните е  Българският исторически архив, който съдържа над 1, 5 млн документи в 700 хранилища.  Тази колекция включва творенията на много известни българи от 18. до началото на 20. в. и документира историческите събитея, свързани с борбата за независимост в териториите на Източна Тракия и Македония.

В библиотеката се пазят и славяноезичните ръкописи, състоящи се от над 1 500 оригинални документа от 11. в.  Гръцките и чуждоезичните ръкописи съдържат над 200 произведения, датиращи от 9. в., а в колекцията от старопечатни, редки и ценни книги влизат 30 000 тома, датиращи от 15. в.

В колекцията от старопечатни издания в Ориенталския отдел има дори 2 000 книги на турски, арабски и персиийски език, датиращи от края на 16. в.  В сбирката от портретни издания на библиотеката се пазят и повече от 80 000 рисунки и фотографии.