Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ден на народните будители в България
На 1-ви ноември българите празнуват Деня на народните будители, когато почитат и честват тези, които са работили за освобождението на България. България е основана като нация през 7. в. и е считана от славянските народи за историческо ядро на европейската култура. В 15. в. България става част от Отоманската империя. Северна България си възвръща независимостта през 1878 г., но южната част бива върната обратно на Отоманците. Денят на народните будители припомня усилията на всички личности, които са се борили за развитието и обединяването на народността по време на почти 500-годишното турско робство. Тази последователност на събитията се дели на три големи периода; 18. - 19. в., 1820 - 1850 г. и 1850 - 1878 г. Независимо че през 1878 г. България е все още отделена от южната си част, този период бележи началото на Българското Национално Възраждане.
Сред бележитите дейци на Възраждането, които се честват в Деня на народните будители, са Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Любен Каравелов, Васил Друмев, Петър Берон, Елиас Ригс, Найден Геров, Христо Ботев, Георги Бенковски, Стефан Караджа, Васил Априлов, Иван Вазов, Георги Сава Раковски, Стефан Стамболов, Неофит Рилски и братя Миладинови. Тези светила са писатели, поети, революционери, религиозни водачи и дейци на образованието.
Денят на народните будители се е празнувал винаги, с изключение на периода, когато България се намира под съветска власт. В 1944 г. Съветският съюз нахлува в България и учредява Народна Република България, която съществува в периода 1947г. - 1992 г. След като България става независима от Съветския съюз и ликвидира комунистическото управление, Денят на народните будители е възстановен като държавен празник.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Ден на народните будители в България

На 1-ви ноември българите празнуват Деня на народните будители, когато почитат и честват тези, които са работили за освобождението на България.  България е основана като нация през 7. в. и е считана от славянските народи за историческо ядро на европейската култура.  В 15. в. България става част от Отоманската империя.  Северна България си възвръща независимостта през 1878 г., но южната част бива върнат обратно на Отоманците.  Денят на народните будители припомня усилията на всички личности, които са се борили за развитието и обединяването на народността  по време на почти 500-годишното турско робство.  Тази последователност на събитията се дели на три големи периода:   18. - 19. в., 1820 - 1850 г. и 1950 - 1878 г.  Независимо че през 1878 г. България е все още отделена от южната си част, този период бележи началото на Българското Национално Възраждане.

Сред бележитите дейци на Възраждането, които се честват в Деня на народните будители, са Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Любен Каравелов, Васил Друмев, Петър Берон, Елиас Ригс, Найден Геров, Христо Ботев, Георги Бенковски, Стефан Караджа, Васил Априлов, Иван Вазов, Георги Сава Раковски, Стефан Стамболов, Неофит Рилски и братя Миладинови.  Тези светила са писатели, поети, революционери, религиозни водачи и дейци на образованието.

Денят на народните будители се е празнувал винаги, с  изключение на периода, когато България се намира под съветска власт.  В 1944 г. Съветският съюз нахлува в България и учредява Народна Република България, която съществува в периода 1947г. - 1992 г.  След като България става независима от Съветския съюз и ликвидира комунистическото управление, Денят на народните будители е възстановен като държавен празник.