Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Къпиновски манастир
Къпиновският манастир е построен към края на 13. в. и е един от най-големите манастири в България. Сградата, която се използва понастоящем, датира от 1825 г. Всяка година на 6-ти декември се чества празникът на църквата. Манастирът предлага стаи за нощувка на туристите. Манастирът е постоянно действащ и в момента. От 1973 г. насам е признат за паметник на културата и изкуството.
Мястото за молитва в Къпиновския манастир е църквата "Св. Никола". Тя е изградена така, че да даде възможност на монасите, живеещи там в началото на 19. в. , да се отбраняват от нападения. Една от най-впечатляващите черти на църквата е изработеният от дърво иконостас, част от който се намира на олтарните порти. Портите са част от най-ранната сграда, построена през 13. в.
Сред най-впечатляващите икони в църквата е "Св. Илия на колесница" с 12 сцени от живота на пророка. Освен това, посетителите трябва непременно да видят "Въведение Богородично" и "Св. Димитър на кон". В Археологическия музей в София се намира триптих от 1700 г., който е бил по-рано в църквата.
Значимостта на манастира нараства през 19. в., когато са направени преустройства и са добавени жилищни сгради за монасите. Скоро след това монасите откриват там религиозно училище.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Къпиновски манастир

Къпиновският манастир е построен към края на 13. в. и е един от най-големите манастири в България. Сградата, която се използва понастоящем, датира от 1825 г. Всяка година на 6-ти декември се чества празникът на църквата. Манастирът предлага стаи за нощувка на туристите. Манастирът е постоянно действащ и в момента. От 1973 г. насам  е признат за паметник на културата и изкуството.

Мястото за молитва в Къпиновския манастир е църквата "Св. Никола". Тя е изградена така, че да даде възможност на монасите, живеещи там в началото на 19. в. , да се отбраняват от нападения. Една от най-впечатляващите черти на църквата е изработеният от дърво иконостас, част от който се намира на олтарните порти. Портите са част от най-ранната сграда, построена през 13. в.

Сред най-впечатляващите икони в църквата е "Св. Илия на колесница" с 12 сцени от живота на пророка. Освен това, посетителите трябва непременно да видят "Въведение Богородично" и "Св. Димитър на кон". В Археологическия музей в София се намира триптих от 1700 г., който е бил по-рано в църквата.

Значимостта на манастира нараства през 19. в., когато са направени преустройства и са добавени жилищни сгради за монасите. Скоро след това монасите откриват там религиозно училище.